• ONet
  • Договір на радіодоступ

Договір на радіодоступ

Договір про надання телекомунікаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Онет» (надалі – «Оператор»), включене до Реєстру Операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 1802 (відповідно до Рішення НКРЗІ № 111-4206/111 від 16.09.2020 р), керуючись Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року № 1280-IV, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року. Має ліцензіі Національної комісії з питань регулювання зв’язку України на «Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж» серія АЕ № 286055 від 29.10.2013 р. та на «Користування радіочастотним ресурсом України» серія АЕ № 286084 від 24.12.2013 р., в особі директора Чембура Василь Iвановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _____________________________________________________________ (надалі – «Абонент»), з іншої сторони, разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наступне: 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні. 
абонентський ввід – частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку (приміщенні) або від розподільної коробки до точки підключення кінцевого обладнання. 
абонентська проводка – частина абонентської лінії зв’язку від кінцевого обладнання споживача до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного ящика тощо). 
абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг. 
Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. 
кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг. 
мережевий ідентифікатор споживача – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або споживачу в Інтернет. 
оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж. 
послуга з доступу до Інтернет – забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі). 
телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. 
безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) – електрозв’язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під’єднані до одного комутаційного центру.
Інші терміни, які наводяться в тексті Договору, мають значення, що передбачені Законом України “Про телекомунікації”, “Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ № 295 від 11.04.2012р., іншими нормативними актами. 

1. Предмет Договору.


1.1. Оператор надає Абоненту послугу з доступу до Інтернету (далі за текстом – послуга) за встановленим показниками якості в зонах покриття на умовах, встановлених цим Договором та Тарифними планами, а Абонент отримує та оплачує такі Послуги відповідно до умов цього Договору. 
1.2. Номер цифрового ідентифікатора, наданого у користування Абонентові для отримання послуги на протязі строку дії цього Договору, зазначається в Пам’ятке. 
1.3. Умови цього Абонентського договору є публічними. Абонентський договір (за винятком персональних даних (реквізитів) Абонента), Тарифні плани розміщуються на веб-сайті Оператора: www.onet.zp.ua. 

2. Обов’язки та права Сторін.

2.1. Оператор зобов’язаний:


2.1.1. Надавати Абоненту послугу за встановленими показниками якості за умови можливості її надання на умовах, встановлених цим Договором та Тарифними планами, встановленими Оператором.
2.1.2. Своєчасно надавати Абоненту інформацію, щодо зміни умов надання послуги.
2.1.3. Оприлюднювати Тарифи на послугу, що встановлюються Оператором самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до її введення. 
2.1.4. Попереджувати Абонента про можливе тимчасове припинення або припинення надання послуги в порядку, встановленому в цьому Договорі та додатках до нього.
2.1.5. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про Абонента, отриманих під час укладання Договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом.
2.1.6. Надавати Абоненту вичерпну інформацію, необхідну для укладення Договору, а також щодо послуги, яка надається Оператором.
2.1.7. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій (згідно наказу Адміністрації ДССЗЗІ України від 28.12.2012р. № 803, зареєстрованого в Мінюсті України 21.01.2013р. № 135/22667), Умов з додержанням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних. Публікувати досягнуті та заплановані показники якості за на веб-сторінці за адресою www.onet.zp.ua
2.1.8. Відповідно до умов Договору Оператор забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні не менше, ніж 56 кбіт/с. Вимірювання швидкості передавання та приймання даних здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057- 4: 2015 (ETSI EG 202 057- 4: 2008 IDT). У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на веб-сайті Провайдера тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету. 

2.2. Оператор має право:


2.2.1. Обмежити (призупинити) або припинити надання послуги або розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Абонентом обов’язків по оплаті послуги (розділ 3 Договору), вимог Правил та норм діючого в Україні законодавства. 
2.2.2. За наявності заборгованості у Абонента не проводити на користь нього зміну умов надання послуги та зміну Тарифного плану. 
2.2.3. Змінювати за технічними причинами кінцеве обладнання Абонента, за умови його попереднього повідомлення за місяць до зазначеної зміни. 
2.2.4. Деактивувати кінцеве обладнання (блокувати передачу даних) у випадку відсутності Абонентської активності протягом строку, встановленого у Тарифному плані, замовленому Абонентом, з моменту прояву останньої Абонентської активності.
2.2.5. Вносити зміни до Тарифних планів, в односторонньому порядку з повідомленням про це Абонента шляхом розміщення інформації про зміни Тарифних планів у офісе ТОВ «ОНЕТ» та на офіційному веб-сайті Оператора: www.onet.zp.ua. 

2.3. Абонент зобов’язаний:


2.3.1. Користуватися послугами у повній відповідності із цим Договором та Тарифними планами, встановленими Оператором. 
2.3.2. Не використовувати кінцеве обладнання для надання послуг третім особам та/або іншого комерційного використання. 
2.3.3. Не припускати використання кінцевого обладнання та/або цифрового ідентифікатора для здійснення протиправних дій або дій, які суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку. 
2.3.4. В обов’язковому порядку при оплаті послуги вказувати номер власного особового рахунку. 
2.3.5. Користуватися у разі використання лічильників обліку тривалості послуг тільки такими лічильниками, що мають документ про підтвердження відповідності згідно із законодавством, та періодично проводити метрологічну повірку лічильників як засобів вимірювальної техніки в порядку, визначеному законодавством. 
2.3.6. Забезпечити регулярний перегляд (не менше 1 разу на тиждень) вмісту своєї поштової скриньки, реквізити якої було надано Оператору в Заяві про приєднання до Договору та інформації розміщеної на Офіційному веб-сайті www.onet.zp.ua Оператора. 
2.3.7. Письмово повідомляти Оператора про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Заяві про приєднання до Договору або надані Оператору в ході виконання Договору у строк не менш ніж протягом 10 днів з моменту виникнення таких змін.
2.3.8. Не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності.
2.3.9. Не допускати пересилання, публікації, передавання, відтворення та розповсюдження будь-яким способом з використанням послуг програмне забезпечення, твори мистецтва та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.
2.3.10. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську проводку в межах території відповідальності Абонента.
2.3.11. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам.
2.3.12. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг.
2.3.13. Не перешкоджати виконанню Оператором робіт, пов’язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента.

2.4. Абонент має право:


2.4.1. На своєчасне отримання замовленої послуги встановленої якості на умовах, зазначених у цьому Договорі та Тарифних планах, затверджених самостійно Оператором. 
2.4.2. Переходити на інший Тарифний план на умовах, встановлених цим Договором, додатковими угодами до нього та Тарифами. 
2.4.3. На припинення дії Договору за умови подання Оператору відповідної письмової заяви не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення. Право на припинення дії Договору Абонент отримує в тому випадку, якщо право на припинення не обмежене іншими угодами, укладеними між Абонентом та Оператором. 

3. Тарифи та розрахунки.


3.1. Вартість послуги, що надається Оператором за цим Договором, вказується у Тарифних планах Оператора. 
3.2. Кожному Абоненту надається особовий рахунок, виключно за яким здійснюються розрахунки за послугу. Номер особового рахунку співпадає з номером цього Договору.
3.3. Розрахунковий період зазначається у Тарифних планах. 
3.4. Послуга оплачується Абонентом (із обов’язковим зазначенням особового рахунку) у попередній (авансованій) формі на поточний рахунок Оператора, зазначений в Договорі (або рахунку на оплату), або в касу Оператора, або шляхом активації придбаних Абонентом карток поповнення рахунку. Платники податку на додану вартість можуть оплачувати послугу тільки шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок Оператора. Абонент повинен внести необхідну суму коштів до початку отримання послуги. Датою оплати вважається дата зарахування Оператором грошових коштів на особовий рахунок Абонента. Оператор зараховує грошові кошти, внесені Абонентом на його особовий рахунок, протягом трьох годин для платежів, здійснених Абонентом через касу Оператора, протягом однієї доби для платежів, здійснених Абонентом за допомогою миттєвих (on-line) платежів, протягом трьох діб для платежів, здійснених Абонентом через банківські установи, миттєво – при поповненні рахунку Абонентом шляхом активації карток поповнення. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, внаслідок яких грошові кошти, внесені Абонентом, були зараховані Оператором на його особовий рахунок несвоєчасно. 
3.5. Абонентська плата сплачується Абонентом на умовах встановлених в Тарифному плані. До початку отримання послуги Абонент вносить на особовий рахунок грошові кошти (плату за послугу, визначену в обраному ним Тарифному плані) в розмірі, достатньому для її оплати. Строк користування послугою та її об’єм зазначаються у Тарифному плані, замовленому Абонентом.
3.6. Надання послуги обмежується в момент, коли сума коштів, яку внесено Абонентом, вичерпується та/або якщо на початок розрахункового періоду Абонентом не внесено у повному обсязі Абонентську плату. Оператор має право надати Абоненту у розрахунковому періоді послугу в кредит, в цьому випадку Абонент зобов’язується до початку наступного розрахункового періоду оплати в повному обсязі вартість послуги, наданої у кредит. 
3.7. Якщо Абонент не погашає заборгованість та/або не вносить абонентську плату протягом 2 (двох) та більш розрахункових періодів, Оператор має право з 1 (першого) числа третього розрахункового періоду прострочення Абонента в односторонньому порядку розірвати цей Договір. 

4. Відповідальність Сторін.


4.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства. 
4.2. Оператор не несе відповідальності за якість послуги (через особливості розповсюдження радіохвиль) у випадках знаходження кінцевого обладнання Абонента поблизу природних та/або штучних (у т.ч. промислових) джерел електромагнітних випромінювань, активних радіозавад, поблизу масивних металевих конструкцій та залізобетонних споруд, несприятливих метеорологічних та/або топографічних умов, а також внаслідок несправності кінцевого обладнання Абонента. 
4.3 У випадку несвоєчасної оплати послуг із встановленим розрахунковим періодом, Оператор має право припинити (обмежити) їх надання до повного погашення заборгованості на умовах цього Договору, зокрема: 
– при простроченні погашення заборгованості та/або внесення абонентської плати протягом 2 (двох) розрахункових періодів – Оператор має право обмежити (припинити) передачу даних; 
– при простроченні погашення заборгованості та/або внесення абонентської плати більше 2 (двох) розрахункових періодів – Оператор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. 
4.4. Обмеження послуги, а також розірвання Договору у зв’язку з простроченням Абонента по оплаті послуги, не звільняють Абонента від обов’язку погашення наявної заборгованості. 
4.5. У випадку крадіжки (загублення) або інших підстав вибуття з володіння Абонента кінцевого обладнання, а також у випадку його виходу зі строю, Абонент несе зобов’язання по оплаті наданих послуг (у т.ч. Абонентської плати), аж до моменту надання Оператору з боку Абонента заяви про відключення кінцевого обладнання. 
4.6. У випадку не зазначення Абонентом номера власного особового рахунку та/або якщо Абонент невірно вказав номер власного особового рахунку при здійсненні оплати послуг Абонент самостійно відповідає за всі наслідки, пов’язані з несвоєчасним зарахуванням грошових коштів на його особовий рахунок. 
4.7. Абонент самостійно несе відповідальність за повноту та достовірність відомостей, внесених ним у Договір.
4.8. Оператор несе майнову відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання послуги відповідно до ст. 40 Закону України «Про телекомунікації».
4.9. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, зокрема пунктів 37 та 40 Правил, та вимог, встановлених домовленостями Сторін. Витрати, пов’язані з усуненням пошкодження кінцевого обладнання Абонента, що сталося з вини Оператора, здійснюються Оператором, відповідно до законодавства.

5. Персональні дані Абонента


5.1. Підписом цього Абонентського договору Абонент надає Оператору згоду на: 
– внесення персональних даних Абонента зокрема прізвище, ім’я, по-батькові, серію та номер документу, що посвідчує особу, місце проживання, підписані Абонентом документи, до Абонентської бази персональних даних ТОВ “ОНЕТ”; 
– будь-яке використання, обробку наданих Абонентом персональних даних у діяльності ТОВ “ОНЕТ”, щодо 
забезпечення Абонента послугами; 
– передачу персональних даних Абонента без його згоди третім особам – потенційним кредиторам Абонента, з якими ТОВ “ОНЕТ” може укласти договір про відступлення права вимоги за Абонентським договором третім особам, формування реєстру боржників, відкритого для таких третіх осіб, обробку такими особами персональних даних Абонента у випадку непогашення чи систематичного несвоєчасного погашення Абонентом заборгованості за надану відповідно до Абонентського договору послугу. 

6. Інші умови.


6.1. До відносин Сторін, які безпосередньо не врегульовані цим Договором, застосовується чинне законодавство України, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.11.2012 р. № 624 «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 26.03.2009 р. № 420», Правила надання та отримання послуг з доступу до Інтернету ТОВ “ОНЕТ”. 
6.2. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами, внесення Абонентом вартості підключення, абонентської плати та діє протягом 365 календарних днів. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.
6.3. Оператор є платником податку на прибуток на загальних підставах. 
6.4. Абонентський договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу: один примірник – для Оператора, другий – для Абонента. 
6.5. Усі зміни, доповнення, додатки й додаткові угоди до цього Договору оформлюються в двохсторонньому порядку у простій письмовій формі, набувають сили з дати їх підписання представниками обох Сторін, або в інший спосіб, встановлений Оператором. Не вважаються односторонньою зміна умов чи відмова від Договору, якщо право такої зміни або відмови врегульовано Сторонами за взаємною згодою в цьому Договорі, підписаному Сторонами, або в інших пов’язаних із Договором документах. 
6.6. Абонент не має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій особі без згоди на це Оператора. 
6.7. Спори з Абонентами вирішуються в суді за правилами підсудності, встановленими діючим в Україні законодавством. 

7. Реквізити сторін

Оператор

Абонент


ТОВ «ОНЕТ»

Мiсце знаходження: 
71112, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Земська, буд.4а
р/р UA933133990000026008055708017
ЗАП.РУ ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”, М.ЗАПОРIЖЖЯ
МФО 313399
ЄДРПОУ 38699906
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Контактний телефон: (06153) 4-70-20 
Директор
ТОВ «ОНЕТ»
Чембура В.I.Звертаємо Вашу увагу!
Під час грози користуватися електронною технікою вкрай не бажано!
За пошкоджене обладнання від розрядів блискавки та статичних наведень відповідальність несе виключно кінцевий користувач!
Заощаджуйте свої витрати на ремонт дорогий електронної техніки.
Деякі правила, в якості рекомендацій абонентам:
– Не працювати на комп’ютері при грозі, що насувається, а тим більше під час грози;
– При грозі, що насувається, після закінчення роботи обов’язково відключати патч-корд (кабель) з роз’єму мережевої карти комп’ютера, роутера і т.д., і вийняти з розетки блок живлення прийомної антени;
– Якщо ви не впевнені, чи буде гроза за вашої відсутності вдома, краще також обов’язково відключати патч-корд (кабель) з роз’єму мережевої карти комп’ютера або роутера і вийняти з розетки блок живлення прийомної антени перед відходом з будинку, і вставляти назад після повернення;
– Для збереження життя комп’ютера, монітора або роутера, також, дуже бажано вимкнути їх і висмикнути вилку з розетки 220В. Особливо це стосується системних блоків формату ATX (для багатьох моніторів – аналогічно), в яких після автоматичного вимкнення при завершенні роботи блок живлення залишається в черговому (ждущем) режимі під напругою мережі 220В.
– Ймовірність виходу з ладу материнської плати комп’ютера набагато знижується, якщо встановити в нього мережеву карту окремо.

Доступна
вартість
підключення

Якісне
обладнання

Стабільний
надійний зв'язок

Високі швидкості
доступу

Цілодобова
підтримка

Написати в Viber Написати в Telegram