• ONet
  • Договір з юр.особами

Договір з юр.особами

Договір для юридичних осіб про надання телекомунікаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Онет» (надалі – «Оператор»), включене до Реєстру Операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 1802 (відповідно до Рішення НКРЗІ № 111-4206/111 від 16.09.2020 р), керуючись Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року № 1280-IV, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року. Має ліцензіі Національної комісії з питань регулювання зв’язку України на «Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж» серія АЕ № 286055 від 29.10.2013 р. та на «Користування радіочастотним ресурсом України» серія АЕ № 286084 від 24.12.2013 р., в особі директора Чембура Василь Iвановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
__________________________________
в особі директора __________________________________,
(надалі – «Абонент»), з іншої сторони, разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наведене нижче:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Абонент– споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні.
абонентський ввід – частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку (приміщенні) або від розподільної коробки до точки підключення кінцевого обладнання.
абонентська проводка – частина абонентської лінії зв’язку від кінцевого обладнання споживача до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного ящика тощо).
абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.
Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.
мережевий ідентифікатор споживача – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або споживачу в Інтернет.
оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
послуга з доступу до Інтернет – забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі).
телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. Інші терміни, які наводяться в тексті Договору, мають значення, що передбачені Законом України “Про телекомунікації”, “Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ № 295 від 11.04.2012р., іншими нормативними актами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Оператор надає за встановленими значеннями показників якості попередньо замовлені телекомунікаційні послуги (надалі – «Послуги») Абоненту, а Абонент отримує та оплачує такі Послуги відповідно до умов цього Договору.


1.2. Перелік Послуг, що надаються Абоненту, зазначений у Додатках до даного Договору. Додатками до Договору регламентується, вимоги до якості Послуг, порядок надання послуг та їх вартість. Усі Додатки є невід’ємними частинами цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Абонент має право:

2.1.1. Отримувати різні Послуги, в тому числі пакети Послуг, що пропонуються Абоненту Оператором. Абонент
не має права на замовлення (отримання) нових Послуг у разі наявності у нього заборгованості перед Оператором.

2.1.2. Отримувати замовлені Послуги своєчасно і якісно, відповідно до умов цього Договору, та законодавства, а
також отримувати інформацію про Послуги від Оператора.

2.1.3. Подавати Оператору заяви, скарги з питань надання та отримання Послуг.

2.1.4. На відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором.

2.1.5. На отримання від Оператора, рахунків за надані телекомунікаційні послуги.

2.1.6. На обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів послуг на підставі його власної письмової заяви та технічних можливостей Оператора.

2.1.7. На безоплатне вилучення відомостей про нього повністю або частково з електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб.

2.1.8. За заявою Абонента надання послуг може припинятися на зазначений у ній строк, за умови внесення абонентної плати за період відключення та оплати цієї Послуги.

2.1.9. На оскарження неправомірних дій Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.

2.1.10. Повернення від Оператора невикористаної частини коштів у разі відмови від передоплати послуги у випадках і порядку, визначених Правилами телекомунікаційних послуг.

2.1.11. На несплату абонентської плати за Послуги за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації Оператором відповідної заяви (усної чи письмової). На повернення від Оператора невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадках і порядку, визначених цим договором.

2.1.12. На відшкодування збитків, заподіяних у наслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених договором або законодавством.

2.1.13. На відмову від послуг та дострокове розірвання договору за письмовою вимогою, за умови попередження ним Оператора не пізніше ніж за 30 календарних днів.2.1.14. На збереження статичної ІР-адреси на термін, зазначений у письмовій заяві на тимчасове припинення надання послуг, за умови внесення споживачем плати за період тимчасового припинення надання послуг.

2.1.15. На своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої якості.

2.1.16. Інші права, що не суперечать законодавству.

2.2. Абонент зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно оплачувати отримані телекомунікаційні послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2.2. Виконувати всі обов’язки за цим Договором та не порушувати його умов.

2.2.3. Не передавати права та/або обов’язки Абонента за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Оператора.
2.2.4. Надати Оператору для укладання Договору код платника податків, паспортні дані та інші документи, передбачені Правилами надання та представлення телекомунікаційних послуг та письмово повідомляти Оператора про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміну назви, форми власності, тощо та зміни уповноваженої особи, що підписала Договір та Додатки до нього, не пізніше 10 днів з дати настання цих обставин.
2.2.5. Якщо Абонент письмово не повідомив Оператора про обставини, зазначені в п.2.2.4. Договору, то Абонент
не звільняється від оплати Послуг, наданих Оператором.
2.2.6. Не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
2.2.7. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам.
2.2.8. Не допускати використання Послуг для навмисного створення незручностей іншим Абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання Послуг Оператора іншими Абонентами, в тому числі, розсилати спам та/або впливати на тарифікацію Послуги.
2.2.9. Використовувати в ТМПДЗК Оператора тільки кінцеве обладнання споживача, сертифіковане відповідно до вимог законодавства України та повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора про тип свого кінцевого обладнання, що використовується для отримання телекомунікаційних послуг.
2.2.10. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.
2.2.11. Не перешкоджати проведенню ремонтних робіт, а також контролю якості роботи абонентської лінії та кінцевого обладнання.
2.2.12. Утримувати абонентську проводку та кінцеве обладнання у межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки у справному стані.
2.2.13. До початку виконання Робіт з підключення до послуги, надати допуск в приміщення (виробничі площі) і забезпечити повний доступ у всю наявну інфраструктуру і до всіх комунікацій, необхідних для виконання вищевказаних робіт (включаючи доступ на відповідні площі, що знаходяться у спільній сумісній власності, а також у власності третіх осіб; власники і орендарі будинків (будівель) – доступ на земельні ділянки), а також
самостійно отримати всі необхідні письмові узгодження (у тому числі і від сусідів) та / або необхідні дозволи. При невиконанні Абонентом умов цьогопункту, строки виконання робіт, пропорційно переносяться на кількість днів, протягом яких не було надано доступ. У разі неможливості Оператора виконати роботи з причини
ненадання належного доступу до приміщень (виробничих площ), згідно умов цього Договору, Оператор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, при цьому Абонент зобов’язаний відшкодувати всі збитки, завдані Оператору розірванням Договору, а також сплатити вартість виконаної частини робіт.
2.2.14. Якщо для початку надання Послуг (виконання робіт з підключення до послуги) Оператору потрібне проведення додаткових робіт, Сторони повинні укласти Додаткову угоду до цього Договору або підписати окремий Договір на виконання таких робіт. У випадку виконання Оператором додаткових робіт строк надання Послуг, зазначений у Замовленнях на Послуги, збільшується на час виконання додаткових робіт.
2.2.15. Оплачувати усі витрати, що виникають у зв’язку із зміною місця надання Послуг .
2.2.16. Не порушувати Закон України «Про телекомунікації», Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені Постановою КМУ від 11.04.2012р. № 295, інші нормативні акти.
2.2.17. Не перекладати на Оператора відповідальність за збитки будь-якого плану, понесені Абонентом або третіми особами при користуванні Послугами Оператора.
2.2.18. Самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на веб-сайті Оператора – www.onet.zp.ua.
2.2.19. Використовувати Послугу доступу до мережі Інтернет, дотримуючись вимог діючого законодавства, Правил надання послуги Оператора та положення даного Договору.
2.2.20. Виконувати вказівки спеціалістів Оператора для коректного використання Послуг та доступу до Інтернет.
2.2.21. Надавати відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” згоду на обробку, поводження та зберігання власних персональних даних, необхідних для укладення договору та надання телекомунікаційних послуг.
2.2.22. Підписувати документи, пов’язані із виконанням Договору, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання зазначених документів від Оператора.
2.2.23. Надавати Оператору ідентифікатор свого кінцевого обладнання.

2.3. Оператор має право:
2.3.1. Установлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються. При зміні тарифів Оператор попереджає про це Абонента письмово, на власному сайті – www.onet.zp.ua, в особистому кабiнетi або по електронній пошті за 30 (Тридцять) днів до введення даних змін. У разі неотримання Оператором протягом 10 днів з дати попередження про зміну тарифів письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими тарифами, нові тарифи вважаються погодженими з Абонентом та починають застосовуватись з дати, що вказується в повідомленні про зміну тарифів. У разі отримання Оператором в зазначений строк письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими тарифами, послуга/послуги, з тарифами на яку/які Абонент не згодний, припиняється надаватись Абоненту з дати отримання Оператором письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими тарифами.
2.3.2. Скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг Абоненту, який порушує вимоги Закону України «Про телекомунікації», Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені Постановою КМУ від 11.04.2012р. № 295, інші нормативні акти, а також умови цього Договору.
2.3.3. Відмовити Абоненту в наданні Послуг у разі наявності у Абонента заборгованості перед Оператором. В цьому випадку Абонент не звільняється від оплати Послуг.
2.3.4. Припинити надання Послуг на час профілактичних робіт, повідомивши про це Абонента на сайті Оператора – www.onet.zp.ua, або письмово, або електронною поштою, або факсом, sms повідомленням не пізніше ніж за 8 години до початку виконання зазначених робіт
2.3.5. Тимчасового повністю або частково припинити надання послуг (окремих їх видів), зокрема:
– у зв’язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введенням надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства України;
– порушення вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання з боку Абонента, до моменту відновлення правил експлуатації;
– за заявою Абонента;
– у зв’язку із заборгованістю з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;
– досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;
– у зв’язку з проведенням оператором телекомунікацій профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;
2.3.6. Припинити доступ до Послуг або розірвати договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення у разі таких дій:
– Публікації або передачі Абонентом будь-якої інформації або програмного забезпечення, які містять в собі комп’ютерні віруси або інші компоненти, що прирівнюються до них;

 


не має права на замовлення (отримання) нових Послуг у разі наявності у нього заборгованості перед Оператором.
2.1.2. Отримувати замовлені Послуги своєчасно і якісно, відповідно до умов цього Договору, та законодавства, а
також отримувати інформацію про Послуги від Оператора.
2.1.3. Подавати Оператору заяви, скарги з питань надання та отримання Послуг.
2.1.4. На відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором.
2.1.5. На отримання від Оператора, рахунків за надані телекомунікаційні послуги.
2.1.6. На обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів послуг на підставі його власної письмової заяви та технічних можливостей Оператора.
2.1.7. На безоплатне вилучення відомостей про нього повністю або частково з електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб.
2.1.8. За заявою Абонента надання послуг може припинятися на зазначений у ній строк, за умови внесення абонентної плати за період відключення та оплати цієї Послуги.
2.1.9. На оскарження неправомірних дій Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.
2.1.10. Повернення від Оператора невикористаної частини коштів у разі відмови від передоплати послуги у випадках і порядку, визначених Правилами телекомунікаційних послуг.
2.1.11. На несплату абонентської плати за Послуги за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації Оператором відповідної заяви (усної чи письмової). На повернення від Оператора невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадках і порядку, визначених цим договором.
2.1.12. На відшкодування збитків, заподіяних у наслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених договором або законодавством.
2.1.13. На відмову від послуг та дострокове розірвання договору за письмовою вимогою, за умови попередження ним Оператора не пізніше ніж за 30 календарних днів.
2.1.14. На збереження статичної ІР-адреси на термін, зазначений у письмовій заяві на тимчасове припинення надання послуг, за умови внесення споживачем плати за період тимчасового припинення надання послуг.
2.1.15. На своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої якості.
2.1.16. Інші права, що не суперечать законодавству.

2.2. Абонент зобов’язується:
2.2.1. Своєчасно оплачувати отримані телекомунікаційні послуги відповідно до умов цього Договору.
2.2.2. Виконувати всі обов’язки за цим Договором та не порушувати його умов.
2.2.3. Не передавати права та/або обов’язки Абонента за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Оператора.
2.2.4. Надати Оператору для укладання Договору код платника податків, паспортні дані та інші документи, передбачені Правилами надання та представлення телекомунікаційних послуг та письмово повідомляти Оператора про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміну назви, форми власності, тощо та зміни уповноваженої особи, що підписала Договір та Додатки до нього, не пізніше 10 днів з дати настання цих обставин.
2.2.5. Якщо Абонент письмово не повідомив Оператора про обставини, зазначені в п.2.2.4. Договору, то Абонент
не звільняється від оплати Послуг, наданих Оператором.
2.2.6. Не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
2.2.7. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам.
2.2.8. Не допускати використання Послуг для навмисного створення незручностей іншим Абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання Послуг Оператора іншими Абонентами, в тому числі, розсилати спам та/або впливати на тарифікацію Послуги.
2.2.9. Використовувати в ТМПДЗК Оператора тільки кінцеве обладнання споживача, сертифіковане відповідно до вимог законодавства України та повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора про тип свого кінцевого обладнання, що використовується для отримання телекомунікаційних послуг.
2.2.10. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.
2.2.11. Не перешкоджати проведенню ремонтних робіт, а також контролю якості роботи абонентської лінії та кінцевого обладнання.
2.2.12. Утримувати абонентську проводку та кінцеве обладнання у межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки у справному стані.
2.2.13. До початку виконання Робіт з підключення до послуги, надати допуск в приміщення (виробничі площі) і забезпечити повний доступ у всю наявну інфраструктуру і до всіх комунікацій, необхідних для виконання вищевказаних робіт (включаючи доступ на відповідні площі, що знаходяться у спільній сумісній власності, а також у власності третіх осіб; власники і орендарі будинків (будівель) – доступ на земельні ділянки), а також
самостійно отримати всі необхідні письмові узгодження (у тому числі і від сусідів) та / або необхідні дозволи. При невиконанні Абонентом умов цьогопункту, строки виконання робіт, пропорційно переносяться на кількість днів, протягом яких не було надано доступ. У разі неможливості Оператора виконати роботи з причини
ненадання належного доступу до приміщень (виробничих площ), згідно умов цього Договору, Оператор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, при цьому Абонент зобов’язаний відшкодувати всі збитки, завдані Оператору розірванням Договору, а також сплатити вартість виконаної частини робіт.
2.2.14. Якщо для початку надання Послуг (виконання робіт з підключення до послуги) Оператору потрібне проведення додаткових робіт, Сторони повинні укласти Додаткову угоду до цього Договору або підписати окремий Договір на виконання таких робіт. У випадку виконання Оператором додаткових робіт строк надання Послуг, зазначений у Замовленнях на Послуги, збільшується на час виконання додаткових робіт.
2.2.15. Оплачувати усі витрати, що виникають у зв’язку із зміною місця надання Послуг .
2.2.16. Не порушувати Закон України «Про телекомунікації», Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені Постановою КМУ від 11.04.2012р. № 295, інші нормативні акти.
2.2.17. Не перекладати на Оператора відповідальність за збитки будь-якого плану, понесені Абонентом або третіми особами при користуванні Послугами Оператора.
2.2.18. Самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на веб-сайті Оператора – www.onet.zp.ua.
2.2.19. Використовувати Послугу доступу до мережі Інтернет, дотримуючись вимог діючого законодавства, Правил надання послуги Оператора та положення даного Договору.
2.2.20. Виконувати вказівки спеціалістів Оператора для коректного використання Послуг та доступу до Інтернет.
2.2.21. Надавати відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” згоду на обробку, поводження та зберігання власних персональних даних, необхідних для укладення договору та надання телекомунікаційних послуг.
2.2.22. Підписувати документи, пов’язані із виконанням Договору, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання зазначених документів від Оператора.
2.2.23. Надавати Оператору ідентифікатор свого кінцевого обладнання.

2.3. Оператор має право:
2.3.1. Установлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються. При зміні тарифів Оператор попереджає про це Абонента письмово, на власному сайті – www.onet.zp.ua, в особистому кабiнетi або по електронній пошті за 30 (Тридцять) днів до введення даних змін. У разі неотримання Оператором протягом 10 днів з дати попередження про зміну тарифів письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими тарифами, нові тарифи вважаються погодженими з Абонентом та починають застосовуватись з дати, що вказується в повідомленні про зміну тарифів. У разі отримання Оператором в зазначений строк письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими тарифами, послуга/послуги, з тарифами на яку/які Абонент не згодний, припиняється надаватись Абоненту з дати отримання Оператором письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими тарифами.
2.3.2. Скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг Абоненту, який порушує вимоги Закону України «Про телекомунікації», Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені Постановою КМУ від 11.04.2012р. № 295, інші нормативні акти, а також умови цього Договору.
2.3.3. Відмовити Абоненту в наданні Послуг у разі наявності у Абонента заборгованості перед Оператором. В цьому випадку Абонент не звільняється від оплати Послуг.
2.3.4. Припинити надання Послуг на час профілактичних робіт, повідомивши про це Абонента на сайті Оператора – www.onet.zp.ua, або письмово, або електронною поштою, або факсом, sms повідомленням не пізніше ніж за 8 години до початку виконання зазначених робіт
2.3.5. Тимчасового повністю або частково припинити надання послуг (окремих їх видів), зокрема:
– у зв’язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введенням надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства України;
– порушення вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання з боку Абонента, до моменту відновлення правил експлуатації;
– за заявою Абонента;
– у зв’язку із заборгованістю з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;
– досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;
– у зв’язку з проведенням оператором телекомунікацій профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;
2.3.6. Припинити доступ до Послуг або розірвати договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення у разі таких дій:
– Публікації або передачі Абонентом будь-якої інформації або програмного забезпечення, які містять в собі комп’ютерні віруси або інші компоненти, що прирівнюються до них;

– Вчинення Абонентом дій, які тягнуть за собою обмеження доступу інших користувачів до Послуг Оператора;
– Спроб протиправного доступу Абонента до ресурсів, які доступні в мережі Інтернет;
– Розсилка через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;
– Розсилка спаму або реклама ресурсів, які підтримуються за допомогою Послуг;
– Нелегального розміщення та використання інформації, захищеної авторськими правами;
– Будь-яких дій, що можуть призвести або призвели до збоїв в роботі мережі або телекомунікаційних служб Оператора;
– Розміщення інформації та розповсюдження реклами, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству;
– Дій, які спричиняють шкоду Оператору або Інтернет-суспільству;
– Будь-яких інших протиправних дій або дій, які суперечать вимогам чинного законодавства України;
– Порушення Абонентом Правил отримання телекомунікаційних Послуг, зазначених у п.п. 2.2.6. – 2.2.8. даного Договору;
2.3.7. Оператор залишає за собою право не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

2.4. Оператор зобов’язується:
2.4.1. Надавати Послуги, передбачені в Додатках до Договору за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, договору, умов надання послуг, своєчасно, в повному обсязі, відповідно до обраного Абонентом тарифу та умов якості послуг, передбачених Додатками до Договору, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою КМУ від 11.04.2012 року № 295 та іншими нормативно-правовими актами України в телекомунікаційній сфері.
Забезпечувати на замовлення споживача з’єднання з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі передачі даних загального користування (далі – ТМПДЗК) в разі присутності кінцевого обладнання останнього в мережі.
2.4.2. На вимогу Абонента надавати йому інформацію про Послуги, тарифи, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, по телефону, поштою, у відділі з обслуговування споживачів Оператора, за допомогою засобів електронного зв’язку.
2.4.3. Інформувати Абонента про зміну тарифів на Послуги не пізніше ніж за 30 днів до їх впровадження на сайті Оператора www.onet.zp.ua.
2.4.4. Усувати пошкодження, що виникли з вини Оператора та які не дають Абоненту можливість користуватися Послугами не пізніше однієї доби з моменту отримання заявки від Абонента.
2.4.5. Оператор зобов’язується забезпечувати і нести відповідальність за схоронність персональних відомостей про Абонента, отриманих під час укладання даного Договору та надання Послуг.
2.4.6. Не пізніше ніж за три місяці попередити Абонента про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг.
2.4.7. Надати Абонентові ІР-адресу для його кінцевого обладнання. Забезпечити споживачам швидкість доступу до Інтернет, визначену договором.
2.4.8. Строк підключення до Послуги складає не більше ніж двадцять чотири робочих дні з моменту сплати Абонентом вартості підключення до Послуги. Подовження цього терміну можливе виключно при настанні обставин, передбачених гл.6 Договору.
2.4.9. Надавати послуги у строки, передбачені договором та законодавством, направляти за викликом споживача
для підключення та/або усунення пошкоджень кінцевого обладнання, абонентської лінії, проводки, виконання інших робіт, необхідних для надання послуг за цим договором, своїх працівників, які мають посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та зобов’язані пред’являти його споживачеві.
2.4.10. Своєчасно надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для укладення договору, а також про надання та отримання послуг. Публікувати офіційні повідомлення, пов’язані з обслуговуванням Абонента, зміною тарифів та правил обслуговування, на веб-сайті Оператора – www.onet.zp.ua, електронною поштою або в особистому кабiнетi.
2.4.11. У разі виявлення пошкоджень телекомунікаційної мережі та технічних засобів телекомунікацій Оператора , негайно (не пізніше однієї доби з дня надходження відповідного повідомлення) усувати їх відповідно до нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері телекомунікацій.
2.4.12. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування на сайті Оператора www.onet.zp.ua та на запит Абонента.
2.4.13. Попереджати Абонентів про скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами телекомунікаційних послуг та договором, у тому числі у разі несплати заборгованості.
2.4.14. Вести облік обсягу та вартості наданих послуг протягом строку позовної давності за кожним видом окремо і забезпечити його достовірність. Не допускати порушень правил добросовісної конкуренції на ринку телекомунікацій.
2.4.15. Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасно інформувати споживачів про їх зміну (за сім днів до дати введення їх в дію).
2.4.16. Вжити відповідно до законодавства заходи із забезпечення таємниці інформації, що передається у
ТМПДЗК, конфіденційності інформації про Абонента та послуг, які він отримав чи замовляв.
2.4.17. За ненадання або неналежне надання послуг Оператор несе перед споживачем відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до закону та договору. Витрати, пов’язані з усуненням пошкодження кінцевого обладнання абонента, що сталося з вини оператора, провайдера, здійснюються оператором, провайдером відповідно до законодавства.
2.4.18. Оператор не несе відповідальності перед споживачем за ненадання або неналежне надання послуг у разі: – використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею оператора, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;
– несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;
– дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);
– вини споживача в інших випадках, встановлених законом;
– Оператор, провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій;
2.4.19. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій (згідно наказу Адміністрації ДССЗЗІ України від 28.12.2012р. № 803, зареєстрованого в Мінюсті України 21.01.2013р. № 135/22667), Умов з додержанням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних. Публікувати досягнуті та заплановані показники якості за на веб-сторінці за адресою www.onet.zp.ua
2.4.20. Обмежувати на підставі рішення суду доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії.
2.4.21. Приймати від фізичних і юридичних осіб заяви про надання послуг, вести їх облік та задовольняти такі заяви (за наявності технічної можливості), надавати відповіді у строки, передбачені законодавством.
2.4.22. Дотримуватися встановленого законодавством порядку укладення договорів.
2.4.23. Відповідно до умов Договору Оператор забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні не менше, ніж 56 кбіт/с. Вимірювання швидкості передавання та приймання даних здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057- 4: 2015 (ETSI EG 202 057- 4: 2008 IDT). У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на веб-сайті Провайдера тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету. 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ:


3.1. Ідентифікатором кінцевого обладнання споживача у телекомунікаційній мережі передавання даних загального користування Оператора є МАС-адреса кінцевого обладнання споживача (Абонента). При підключенні кінцевого обладнання споживача до ТМПДЗК Оператора обладнанню споживача Оператором надається ІР-адреса, згідно наданого Абонентом ідентифікатора. Абонент має право змінити отриману від Оператора ІР-адресу за письмовою заявою. Підставою для обліку Оператором ідентифікатора кінцевого обладнання споживача при його підключенні або для його зміни є письмова заява Абонента. При поданні письмової заяви абонент повинен пред’явити кінцеве обладнання, за допомогою якого він отримує або отримував відповідні послуги. Оператор у перший робочий день після подання Абонентом заяви здійснює облік
кінцевого обладнання споживача за отриманим від Абонента ідентифікатором.
3.2. Спосіб підключення кінцевого обладнання споживача – підключення до ТМЗК Оператора по кабельній лінії та з облаштуванням абонентського вводу споживача.
3.3. Часова схема надання послуг – цілодобово, за умови виконання Абонентом цього договору та попередньої оплати замовлених послуг.
3.4. Надання послуг розпочинається після укладення договору, виконання робіт з облаштування кабельного вводу та кабельної лінії, абонентської проводки, перевірки та реєстрації кінцевого обладнання споживача в ТМПДЗК Оператора та попередньої оплати послуг.
3.5. Замовлення телекомунікаційних послуг Абонентом здійснюється в абонентському відділі Оператора за письмовою заявою. Облік наданих Абоненту послуг ведеться Оператором відповідно до вимог законодавства.
3.6. Основні технічні характеристики послуг (швидкість передачі інформації – для послуг широкосмугового доступу та Інтернету): відповідно до затверджених тарифних планів, але не гірше показників, визначених діючим законодавством.

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ РОБІТ ТА ПОСЛУГ


4.1. Прийом-передача виконаних робіт здійснюється шляхом підписання Сторонами Акту виконаних робіт з підключення до Послуги. Акт виконаних робіт з підключення до Послуги підписується Абонентом протягом 2 (Двох) робочих днів з дати його одержання. У разі неодержання від Абонента підписаного Акту виконаних робіт з підключення до Послуги або мотивованої відмови в його підписанні в письмовому вигляді протягом 5 (П’яти) днів з дати одержання його Абонентом цей Акт вважається підписаним Абонентом, а роботи зпідключення до послуги вважаються виконаними належним чином і оплачуються Абонентом у розмірі обсягу виконаних робіт.
4.2. Датою початку надання Послуг вважається дата підписання Сторонами Акту виконаних робіт.
4.3. Прийом-передача наданих Послуг за даним Договором оформлюється шляхом підписання Сторонами Акту
про надані послуги, щомісячно, до 30 (тридцятого) числа кожного поточного місяця.

5. ТАРИФИ ТА ПЛАТЕЖІ


5.1. Вартість робіт з підключення до Послуги вказана в Додатку №1 до цього Договору. Оплата робіт з підключення до Послуги здійснюється шляхом передоплати з моменту підписання Сторонами цього Договору.
5.2. Вартість Послуг вказана в Додатку № 1 до цього Договору.
5.3. Абонент здійснює передплату вартості Послуг щомісячно, у термін до 1 (першого) числа місяця за обраними ним тарифами на послуги, що затверджені Оператором.
5.4. Вартість Послуг за перший та останній місяці надання послуг розраховується шляхом ділення суми щомісячної вартості Послуг на 30 та помноженням на кількість днів фактичного надання Послуг в першому (останньому) місяці, починаючи з дати підписання Акту виконаних робіт.
5.5. Всі платежі за цим Договором здійснюються шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Оператора.
5.6. Період часу, протягом якого виконуються профілактичні роботи, Абонентом не оплачується.
5.7. У зв’язку з введенням Оператором фіксованої місячної абонентської плати без погодинного обліку наданих послуг, одиниця тарифікації для кожного виду послуг не визначається.
5.8. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
5.9. Попередню (авансову) та/або наступну оплату споживач може здійснити шляхом внесення безготівкових оплат на розрахунковий рахунок Оператора.
5.10. Розшифровку нарахованої до оплати суми за надані послуги споживач може отримати за зверненням до Оператора за адресою: м.Бердянськ, вул. Червона, буд. 4а.
5.11. У разі наявності намірів припинення дії цього договору сторони проводять взаєморозрахунки у тижневий термін до дати розірвання договору шляхом здійснення звірки та внесення на рахунок Оператора/повернення Оператором коштів Абонентом/Абонентові за отримані/не надані послуги.
5.12. Оператор надає Абоненту рахунок за мiсяць письмово, або електроною поштою, не пізніше, ніж за 10 календарних днів, до наступного облiкового перiоду.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором згідно Закону України „Про телекомунікації” від 18.11.2003р. №1280-ІV, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг” від 11.04.2012р. №295 та інших актів законодавства України.
6.2. У випадку, якщо Абонент не здійснює своєчасно платіж відповідно до Розділу 5 цього Договору, Абонент сплачує Оператору пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від вартості простроченого платежу за кожний день такого прострочення.
6.3. У разі несплати отриманих Послуг в установлений строк Абоненту надсилається письмово, або електроною поштою попередження із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, Оператор має право скоротити перелік (обмежити
вихідні з’єднання) або припинити надання послуг.
6.4. Після погашення боргу Абонентом, надання послуг якому було скорочено або припинено, Оператор протягом двох діб (крім вихідних та святкових днів) після підтвердження оплати відновлює надання Послуг. Для прискорення відновлення надання послуг Абонент може особисто повідомити Оператора про проведену оплату, зазначивши місце і дату оплати, суму і номер розрахункового документа.
6.5. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентна плата справляється в повному розмірі.
6.6. У разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, Оператор має право в односторонньому порядку припинити надання Послуг, про що повідомляє Абонента. Несплата отриманих телекомунікаційних послуг може бути підставою для розірвання договору з Абонентом в односторонньому порядку з ініціативи Оператора.
6.7. У разі виявлення пошкодження абонентської проводки, що сталося з вини Абонента та/чи через несправність обладнання Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента.
6.8. У разі порушення Абонентом обов’язків, передбачених цим Договором, Оператор має право призупинити надання Послуг до припинення порушень з боку Абонента.
6.9. За час, протягом якого Послуги не надавалися не з вини Оператора, абонентська плата стягується в повному
розмірі.
6.10. У разі не усунення Оператором протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки
щодо пошкодження Мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуг або знизило до неприпустимих значень показники якості Послуг, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а Оператор у разі не усунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної 
заявки сплачує Абоненту штраф у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.
6.11. Сплата Абонентом неустойки, правомірне припинення чи скорочення оператором, провайдером переліку
телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.
6.12. Відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Оператор, не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації i послуг, що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет чи неможливості їх використання.
6.13. Абонент не може:
– використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб.
– фальсифікувати мережеві ідентифікатори.
– використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.
– замовляти та пропонувати розсилання спаму.
– розсилати спам.
– вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших споживачів послуг з доступу до Інтернет або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.
– брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь- якого елемента Інтернет.
– порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.
6.14. При укладенні договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу завірені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають договір. Оператор має право пересвідчитися у повноваженнях фізичної особи, що підписує договір з боку споживача, та вимагати у зв’язку з цим пред’явлення оригінала документа, що посвідчує особу.
6.15. Строк підключення до Послуги (п.2.4.8 цього договору) складає не більше ніж двадцять чотири робочих дні з моменту завершення прокладання Оператором абонентської лінії та введення її в експлуатацію і сплати Абонентом вартості підключення абонентської лінії та підключення до Послуги.

7. ФОРС-МАЖОР


7.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили, викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором (форс-мажорних обставин).
7.2. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха, викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств (в тому числі заборони виконання робіт з боку ПАТ «Запорiжжяобленерго»), установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків.
7.3. Сторони зобов’язані письмово, або електроною поштою, не пізніше 48 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України.
7.4. Якщо обставини, вказані в п.6.2. Договору, продовжують діяти впродовж 30 днів з часу їх виникнення, то будь-яка з Сторін має право повідомити у письмовій формі іншу Сторону про наміри розірвати Договір. Договір
вважається розірваним по закінченні 30 днів після направлення письмово вказаного повідомлення, якщо воно не
буде відкликане.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


8.1. Даний Договір набирає сили з моменту його підписання повноваженими представниками Сторін та скріплення печатками та діє один рік. Якщо жодна із Сторін не заявила про свої наміри щодо припинення дії цього Договору за один місяць до закінчення терміну його дії, цей Договір вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік на тих же умовах, які діяли в момент його пролонгації.
8.2. Даний Договір може бути достроково розірвано у таких випадках:
– з ініціативи Оператора – у зв’язку з порушенням Абонентом своїх зобов’язань за Договором. у зв’язку з відсутністю технічної можливості надання послуг.
– з ініціативи Абонента – за умови попереднього повідомлення не менш ніж за 30 (Тридцять) календарних днів до дня припинення дії Договору.
– за рішенням суду.
– в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.3. Розірвання Договору не звільняє Сторони від повного виконання фінансових зобов’язань, передбачених Договором.
9.1. У разі наявності спору між Абонентом та Оператором, Сторони вирішують їх у претензійному порядку, відповідно до діючого законодавства України.
9.2. У разі неможливості вирішення спорів у досудовому порядку Сторони мають право звернутися до суду,
відповідно до діючого законодавства України.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


10.1. У випадках, непередбачених Договором та Додатками до Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.
10.2. Умови даного Договору є конфіденційними та підлягають розголошенню тільки за згодою з Сторін, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
10.3. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які попередні Договори, письмові й усні домовленості, що відносяться до предмета Договору.
10.4. Будь-які зміни до Договору виконуються в письмовій формі, оформлюються у вигляді Додатку до Договору, і підписуються обома Сторонами та складають невід’ємну частину Договору. Додатки, що складені після набуття цим Договором чинності прирівнюються до Додаткових угод. Якщо у відповідному Додатку до Договору не вказано інше, кожен наступний Додаток анулює попередній Додаток до Договору.
10.5. Правонаступник реорганізованої юридичної особи, що залишився у приміщенні, має право на переоформлення договору на підставі документів, що підтверджують правонаступництво, у разі відсутності заборгованості за телекомунікаційні послуги. В інших випадках підключення до послуги здійснюється на загальних підставах.
10.6. Усі повідомлення, що стосуються цього Договору, повинні бути виконані в письмовій формі та відправлені з повідомленням про вручення за адресами, вказаними у Розділі 11 цього Договору .
10.7. Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін. обидва примірники мають рівну юридичну силу.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ


11.1. Абонент погоджується, що Оператор є власником і розпорядником баз персональних даних за згодою суб’єкта персональних даних. Разом з тим суб’єкт персональних даних погоджується з тим, що був ознайомлений з правами відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року.
11.2. Абонент дає свою згоду на обробку наданих їм персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є для забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, у відповідності з Податковим Кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», а також дотримання правил і вимог Цивільного та Господарського Кодексів України, інших законодавчих актів України при укладенні угод (договорів, угод, контрактів і т.д.) між суб’єктами договірних відносин (сторін договору).
11.3. Абонент самостійно несе відповідальність за надання неповної, неправдивої і неточної інформації Оператору. Абонент усвідомлює, що надання такого роду інформації може спричинити призупинення або повне припинення надання послуг, а також розірвання договору в односторонньому порядку без попереднього сповіщення (відповідно до п.п. 2.3.2. Даного договору).
11.4. Абонент погоджується, що знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі його письмової (паперової) заяви. У такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Оператора.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Оператор

Абонент

ТОВ «ОНЕТ»
Мiсце знаходження: 71112, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Земська, буд.4а
р/р UA933133990000026008055708017
ЗАП.РУ ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”, М.ЗАПОРIЖЖЯ
МФО 313399
ЄДРПОУ 38699906
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Контактний телефон: (06153) 4-70-20 
Директор
ТОВ «ОНЕТ»
Чембура В.I.

Доступна
вартість
підключення

Якісне
обладнання

Стабільний
надійний зв'язок

Високі швидкості
доступу

Цілодобова
підтримка

Написати в Viber Написати в Telegram